CUM SA
CONSTRUIESTI UN
PROIECT REGIO?

Aceasta brosura a fost realizata ca un instrument menit sa ajute beneficiarii si potentialii beneficiari din Regiunea Bucuresti-Ilfov sa atraga cat mai multe fonduri pentru proiecte cu finantare nerambursabila din Programul Operational Regional (POR).

In continutul ei sunt prezentate pe scurt principalele aspecte care trebuie avute in vedere in pregatirea, elaborarea si implementarea unui proiect.

section-1
section-2
section-3
section-4

01. PREGATIREA PROIECTULUI

Identificarea nevoii de dezvoltare a unei activităţi pentru obtinerea de rezultate se poate concretiza in obiectivele unui proiect.

Proiectul presupune realizarea unor activitati care vizeaza un anumit obiectiv, prin punerea in practica a unui scop in vederea atingerii unor rezultate clar precizate, intr-o perioada de timp bine definita.

fig-2

Pentru atingerea criteriilor de succes propuse prin proiect trebuie tinut cont de urmatorii factori:

Fezabilitatea

Obiectivele propuse prin proiect trebuie sa fie realiste si sa tina cont de factorii de natura economica, financiara si sociala ai mediului in care va fi implementat.

Relevanta

Un proiect trebuie sa asigure nevoiele reale ale beneficiarilor si rezultatele acestuia vor produce o schimbare pozitiva.

Surse de finanţare

Pentru sustinerea unui proiect trebuie asigurate resurse financiare suficiente din diferite surse de finantare:

 • fonduri din programe de finanţare potrivite cu ideea de proiect;
 • cofinanţare (credite, garanţii);
 • fonduri proprii care sa asigure necesarul de numerar pentru derularea activitatilor proiectului până la rambursare si acoperirea procentului de cheltuieli proprii.

Sustenabilitatea

Inca din faza de pregatire a proiectului trebuie avut in vedere impactul proiectului.

Consecintele implementarii proiectului trebuie sa continue si dupa terminarea lui, cu efecte notabile pozitive asupra beneficiarilor si a mediului unde a fost implementat.

Identificarea partenerilor

Drepturile si obligatiile beneficiarului revin si partenerilor

NU SE CER BANI DOAR PENTRU CĂ SUNT DISPONIBILI !

02. ELABORAREA PROIECTULUI

Studierea cu atenţie şi în întregime a ghidului solicitantului şi a legislaţiei aferente, Corelarea coerentă a obiectivelor propuse cu recomandările finanţatorului, în vederea realizării indicatorilor stabiliţi prin program.

Activitatile proiectului trebuie sa fie realiste, rezultatele acestora influentand indicatorii. Demonstrarea sustenabilităţii proiectului !

fig-3

1. Incadrarea în cerinţele specificate de finanţator

 • Solicitanţii şi partenerii să fie eligibili

 • Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni aferente

 • Drepturi asupra infrastructurii, daca aceasta reprezinta obiectiv de investitii in cadrul proiectului

 • Activităţile şi cheltuielile să fie eligibile conform legislatiei in vigoare

 • Consultarea legislatiei aferente indicate.

3. Elaborarea documentaţiilor tehnico - economice (cf. HG 907/2016), dacă e cazul

4. Elaborarea planului de activităţi din cadrul proiectului

Planul de activitati din cadrul proiectului se realizeaza in concordanta cu prevederile programului de finantare, urmarind obiectivul specific al acestuia, destinatia fondurilor oferite si beneficiarii directi ai investitiilor realizate. Toate activitatile cuprinse in planul de activitati trebuie sa tina cont de conditiile contractuale, atat cele generale pentru accesarea fondurilor UE, cat si cele specifice programului.

Caracteristici:

 • Realist, cu rezerve de timp suficiente;
 • Obiectivele, rezultatele si indicatorii trebuie bine argumentati si corelati cu activitatile proiectului;
 • Durata de implementare a activităţilor proiectului nu trebuie să depăşească data finală a programului.

2. Echipa de proiect

Implicarea partenerilor în pregătirea şi elaborarea proiectului

 • Asigurarea resuselor umane suficiente;
 • Experienţă relevantă în gestionarea de proiecte, mai ales pentru factorii de decizie din proiect;
 • Pregatirea personalului care va derula activitati in cadrul proiectului;
 • Stabilirea responsabilitatilor in derularea activitatilor proiectului

Responsabilitatile mangerului de proiect

 • Raspunde de implementarea activitatilor proiectului in conformitate cu conditiile asumate in contractul de finantare
 • Asigura respectarea aplicarii legislatiei nationale si a prevederilor Regulamentelor CE
 • Furnizeaza la timp organismului intermediar / autoritatii de management informatiile solicitate
 • Respecta toate prevederile contractului de finantare
 • DESCARCA GHIDUL SOLICITANTULUI

 • MANUAL DE IDENTITATE VIZUALA

5.Elaborarea planului de promovare si publicitate, parte a planului general de activitati

Informarea si promovarea cu privire la finantarea din fondurilor europene este o componenta importanta si obligatorie in derularea proiectelor care beneficiaza de aceste fonduri.

Solicitanţii de finaţare trebuie să propună o serie de activitati de informare si comunicare, in concordanta cu prevederile Ghidului solicitantului (general/specific) si Manualului de Identitate Vizuala. Pentru realizarea acestor activitati se vor stabili, atat resurse umane cu responsabilitati clar definite, cat si resurse financiare suficiente.

Vor fi planificate in primul rand activitatile indicate obligatorii de finantator pentru informare si promovare. In functie de buget si de nevoile de promovare ale proiectului se vor planifica si alte activitati cu impact asupra grupurilor tinta vizate.

02. ELABORAREA PROIECTULUI (continuare)

PROMOVARE SI PUBLICITATE

Planificarea activitatilor de informare si promovare face parte din intreaga planificare a proiectului.

Calendarul activitatilor va tine cont de termenele indicate de finantator si de modul de derulare a proiectului.

Activitatile vor fi realizate de persoane cu responsabilitati destincte in activitatea de informare si promovare.

Obiectivele de comunicare

Promovarea rolului si contributiei Programelor Operationale 2014–2020 / altor programe de finantare la dezvoltarea nationala / regionala;

Asigurarea transparentei si diseminarea informatiilor referitoare la sursele de finantare în vederea contractarii fondurilor alocate prin program catre toate categoriile de potentiali beneficiari;

Punerea în valoare a institutiei / organizatiei care gestionează programul şi aportul adus de proiect beneficiarului direct şi beneficiarilor activitatilor realizate prin proiect.

null

BUGET SI FINANTARE

Cererea de finantare

 • Transpunerea datelor elaborate pe structura cererii de finanţare;

 • Corelarea informaţiilor prezentate în Cererea de finanţare cu cele din cadrul anexelor;

 • Numerotarea cererii de finanțare și a documentelor anexate;

 • Verificarea calităţii proiectului (folosirea grilelor de evaluare)

PROIECTUL NU ÎNSEAMNĂ NUMAI CEREREA DE FINANŢARE!

INFORMAŢIE COMPLETĂ ÎN CONCORDANŢĂ CU CERINŢELE!

Greseli in elaborarea proiectelor

 • Planificarea nerealista a activitatilor;

 • Membrii echipei nu au atributii clar definite pentru a acoperi in totalitate activitatile proiectului;

 • Nedefinirea clara a potentialilor beneficiari ai rezultatelor proiectului.

 • Nerespectarea etapelor specificate in legislatia privind achizitiile publice

 • Alocarea nerealista a resurselor financiare pentru fiecare activitate in parte (supraevaluare / subevaluare)

Depunerea proiectelor

Cererea de finantare se transmite in conformitate cu Ghidul solicitantului – Conditii specifice de accesare fonduri

Sistemul de schimb de informatii si date MySMIS2014 facilitează schimbul electronic de informații între potentialii beneficiari, beneficiari și autoritățile cu atribuții în gestionarea fondurilor europene structurale si de investitii

Greseli in depunerea si completarea cererii de finantare

 • Depunerea in ultima clipa a cererii de finantare;
 • Nerespectarea indicatiilor de completare a cererii de finantare;
 • Lipsa numerotarii sau numerotarea gresita (acolo unde e cazul);
 • Completarea incompleta, gresita sau cu erori de calcul a bugetului;
 • Necorelarea informatiilor din documente
 • Lipsa unor documente obligatorii

Instructiuni de completare a sectiunilor din cererea de finantare

 • Presupune selectarea unui apel de catre reprezentantul legal, selectarea obiectivului specific operațiunii / acțiunii (se apasă butonul ”Confirmă”), se completează titlul proiectului și se apasă butonul “Salvează”;
 • Utilizatorul înrolat la entitate juridică va putea vedea apelul de proiecte selectat de reprezentantul legal si va putea scrie doar pentru proiectele entitatii juridice, daca a primt acceptul reprezentantului legal;
 • Dupa crearea / alegerea unui proiect se pot introduce date pe structura de Cerere de finantare definita de AM la apelul ales pentru acel proiect;
 • Documentul generat va fi semnat electronic de persoana identificata electronic ca fiind reprezentant legal pentru acea entitate juridica;
 • Trimiterea cererii de finantare (depunerea proiectului) se poate efectua NUMAI de catre reprezentantul legal.
 • Toate documentele anexate la cererea de finantare vor fi incarcate in MySMIS2014 in format PDF cu semnatura electronica.

03. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Echipa de proiect

Atribuţii clare în managementul de proiect (fişe de post) pe baza experienţei relevante în gestionarea de proiecte prin corelarea responsabilitatilor cu activitatile proiectului.

Procedura de achiziţii publice

 • Transpunerea datelor elaborate pe structura cererii de finanţare;

  Urmărirea prevederilor legale: L 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare (dacă e cazul) si HG 394/2016 si HG 395/2016 (norme de aplicare)

 • Condiţii specifice schemei de finanţare

Planul de activităţi

 • Respectarea legislatiei privind calitatea in constructii (pentru investitii in infrastructura)

 • Respectarea calendarului activitatilor si achizitiilor publice;

 • Durata de implementare a activităţilor proiectului nu trebuie să depăşească data finală a programului.

IMPLICAŢI-VĂ DIRECT ÎN IMPLEMENTARE!

Activitati de promovare si publicitate

 • Derularea de activităţi de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Regional, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare;

 • Utilizarea pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene a indicaţiilor tehnice din Manualul de Identitate Vizuală;

 • Transmiterea către Organismul intermediar pentru avizare a materialelor de informare şi publicitate elaborate în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate asumate prin contractul de finanţare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea şi utilizarea acestora;

 • Arhivarea intr-un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate documentele şi produsele aferente activităţilor de informare şi publicitate desfăşurate;

 • Anuntarea in presă a începerii activităţilor din proiect;

 • La finalizarea proiectului beneficiarul va publica o informare asupra proiectului şi a rezultatelor sale în ziarul local cu cea mai mare audienţă, cu exceptia tabloidelor.

Grupuri tinta

Mentinerea de relaţii bune cu diversele tipuri de public prin transmiterea de mesaje adecvate si actiuni directe de informare si promovare.

 • Utilizatorii/beneficiarii proiectului realizat (public prioritar)

 • Mass media (mass-media facilitează circulaţia informaţiei)

 • Publicul larg

Mesajele pentru promovarea proiectului

Printr-o abordare creativa a mesajelor se urmareste transmiterea in mod eficient catre diferite grupuri tinta vizate a informatiilor privind obiectivele urmarite si rezultatele obtinute in implementarea proiectelor.

Manual de identitate

Sistem de instructiuni, reguli si recomandari de aplicare a elementelor de identitate vizuala fundamentale ale programului.

null
null
</p> <p style='text-align: left;'>Toate materialele de informare si publicitate se realizeaza conform calendarului. Acestea vor contine informatii despre proiect si nu despre beneficiarul de finantare. Este important sa se mentioneze de fiecare data contributia fondurilor europene la dezvoltarea proiectului.</p> <p> </p> <p style='text-align: left;'>In cadrul proiectelor cu finantare din Programul Operational Regional se aplica <strong>autocolante sau placute</strong> pe bunuri a caror valoare de achizitie este mai mare sau egala cu 25.000 lei si o durata de viata mai mare de un an.</p> <p> </p> <h3 style='text-align: left;'>Autocolante si placute</h3> <p style='text-align: left;'>Autocolantele si placutele se aplica pe partea cea mai vizibila, pentru public, a mijloacelor fixe, fara a intra in concurenta cu elementele de identificare a acestora.</p> <p> </p> <p style='text-align: left;'>Autocolantele se confectioneaza dintr-un material rezistent, plastifiat.<br /> Placutele metalice se vor aplica pe utilaje si linii tehnologice mari.</p> <p> </p> <p style='text-align: left;'>Dimensiuni:</p> <p> </p> <ul> <li style='text-align: left;'>300 mm x 300 mm pentru autovehicule si echipamente / utilaje mari</li> <li style='text-align: left;'>100 mm x 100 mm pentru restul echipamentelor (valoare 25.000 lei si o durata de functionare mai mare de 1 an).</li> </ul> <p> </p> <p style='text-align: left;'>Modelul va contine elementele de identitate vizuala si informatiile indicate de <a href='http://2014-2020.adrbi.ro/media/2396/miv-por-2014-2020-final.pdf'>Manualul de identitate vizuala.</a></p> <p>
null
</p> <h3 style='text-align: left;'>Panou temporar</h3> <p> </p> <p style='text-align: left;'>Conditii generale:</p> <p> </p> <p style='text-align: left;'><strong>Amplasare</strong>:</p> <ul> <li style='text-align: left;'>Pe toata perioada implementarii proiectului si inca trei luni de la incheierea acestuia</li> <li style='text-align: left;'>In loc vizibil, la locatia proiectului. Pentru mai multe locatii ale proiectului se va identifica cel mai potrivit amplasament privind vizibilitatea la cel putin una din locatiile acestuia.</li> </ul> <p> </p> <p style='text-align: left;'><strong>Executie</strong>:</p> <ul> <li style='text-align: left;'>Material rezistent la intemperii</li> <li style='text-align: left;'>Daca panoul se deterioreaza trebuie refacut in 15 zile lucratoare.</li> <li style='text-align: left;'>Modelul va contine elementele de identitate vizuala si informatiile indicate de <a href='http://2014-2020.adrbi.ro/media/2396/miv-por-2014-2020-final.pdf'>Manualul de identitate vizuala</a></li> </ul> <p> </p> <p style='text-align: left;'><strong>Conditii specifice</strong>:</p> <p> </p> <p style='text-align: left;'><strong>Pentru proiecte a caror valoare a contributiei publice depaseste 500.000 euro</strong>:</p> <p> </p> <p style='text-align: left;'>a.1 <strong>Investitii in infrastructura</strong>:</p> <p> </p> <ul> <li style='text-align: left;'>Expunere:  la maxim 4 luni de la emiterea ordinului de incepere a alucrarilor</li> <li style='text-align: left;'>Dimensiuni: L 3m x h 2m</li> </ul> <p> </p> <p style='text-align: left;'>a2. <strong>Achizitia de bunuri</strong></p> <p> </p> <ul> <li style='text-align: left;'>Expunere: in maxim 30 de zile lucratoare de la semnarea contractului privind achizitia de bunuri</li> <li style='text-align: left;'>Dimensiune: L 0,8m x h 0,5m</li> </ul> <p> </p> <p style='text-align: left;'><strong>Pentru proiecte a caror valoare a contributiei publice nu depaseste 500.00 euro</strong></p> <p> </p> <ul> <li style='text-align: left;'>Expunere: la loc vizibil la intrarea principala in cladirea unde se implemeteaza proiectul.</li> <li style='text-align: left;'>Executie: afis / panou de dimensiunea A2</li> </ul> <p>
Pe machetele propuse spre realizare  se va solicita avizul pentru conformitate cu cerintele Manualului de identitate vizuala a programului.

Gestiunea financiară

Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului.

 

Beneficiarul trebuie să ţină o contabilitate analitică a proiectului, să ţină registre exacte şi periodice, precum şi înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului.

BUGET=CHELTUIELI ELIGIBILE + CHELTUIELI NEELIGIBILE!

Rambursarea cheltuielilor /
Cereri de plată

Cheltuielile eligibile trebuie sa respecte legislatia in vigoare (HG 399/2015)

Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare / rambursare / plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare din contractul de finantare.

 

Mecanismul cererilor de plată – reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr. 40/2015 aprobate prin HG nr. 93/2016.

Raportări privind activităţile desfăşurate şi cheltuielile realizate

Raport de progres (stadiu de implementare şi rezultate obţinute)

Cerere de rambursare (detalierea cheltuielilor şi anexarea documentelor justificative) :

 • anexa 4 CF Graficul de rambursare / plata a cheltuielilor
 • anexa 6 CF Conditii de rambursare / plata a cheltuielilor

Control

 • Aprecierea performanţelor realizate;
 • Compararea cu elementele urmărite;
 • Aplicarea de acţiuni corective (dacă e cazul).

ATENTIE!

CHELTUIELILE SE IDENTIFICĂ PRIN FACTURI!

Monitorizarea si raportarea

Colectarea continuă a informaţiei despre stadiul implementării proiectului cu scopul de a corecta deficienţele;

Evaluarea progreselor intermediare şi oferirea de informaţii legate de evoluţia indicatorilor de performanţă;

Modul în care resursele alocate şi serviciile furnizate şi-au atins ţinta.

Beneficiarii au obligaţia:

de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate inventarul asupra activelor dobândite prin POR;

de a acorda dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului.

Greseli in implementarea proiectelor

nerespectarea termenelor si condiţiilor asumate;

neîndeplinrea obiectivelor proiectelor, prevăzute în cererea de finanţare şi indicatorii stabiliti iniţial;

neutilizarea finanţării în scopul pentru care a fost acordată;

tentativa şi actul de înşelăciune la licitaţii si la contractare;

utilizarea unor sisteme financiare, de contabilitate si de monitorizare inadecvate în cadrul proiectelor.

04. POST IMPLEMENTARE

Asigurarea sustenabilităţii proiectului după încetarea finanţării nerambursabile !

Beneficiarul trebuie să mențină investiția realizată din contribuția din Fonduri Europene Structurale si de Investitii (FESI) pe o perioadă de cinci ani de la efectuarea plății final sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat.

 

Termenul anterior menționat se reduce la trei ani în situații în care prin proiect se vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.